Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ»

KORAISLIBRARYINCHIOS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Κ.Ι.Β.Χίου

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Δ.Κ.Ι.Β.Χίου «Κοραής» συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3149/10.06.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α. 83064/ΙΖ (ΦΕΚ Β/1173/20.08.2013). Ο Κανονισμός μπορεί να ανανεώνεται ή να αναθεωρείται κατ’ άρθρο ή στο σύνολο του  μετά από εισήγηση του Διευθυντή, με απόφαση του Ε.Σ. και την έγκριση του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.      Η αναθεώρηση γίνεται κάθε φορά,  όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, στοχεύοντας στην προσαρμογή του στις τρέχουσες ανάγκες και την εναρμόνιση του με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Η παρούσα αναθεώρηση εγκρίθηκε με απόφαση του Ε.Σ. (Αρ.Πρ. 14/ 30-1-2016) της Δ.Κ.Ι.Β.Χίου «Κοραής».

1. Σύντομο Ιστορικό

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» είναι μία από τις μεγαλύτερες Βιβλιοθήκες της Ελλάδος και περιλαμβάνει 270.000 τόμους περίπου. Εμπνευστής και θεμελιωτής της Βιβλιοθήκης ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833). Χιώτης στην καταγωγή από πατέρα, γεννήθηκε στην Σμύρνη και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία , όπου σπούδασε ιατρική. Αγαπούσε υπέρμετρα τη Χίο και εργάστηκε ακατάπαυστα για την πνευματική ανύψωση του τόπου.

Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1792 ως παράρτημα της Μεγάλης Σχολής της Χίου. Πρώτος πυρήνας βιβλίων ήταν εκείνα του Αδαμάντιου Κοραή και λογίων φίλων του, Ελλήνων και ξένων. Καθώς ο αριθμός των βιβλίων συνεχώς αυξανόταν, το 1817 ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπές κτίριο. Αυτή όμως η σημαντικότερη βιβλιοθήκη της Ανατολής έγινε στάχτη στην καταστροφή του 1822. Ο Αδαμάντιος Κοραής υπήρξε και πάλι δημιουργός της, αφού με την διαθήκη του  κληροδότησε στο Γυμνάσιο την προσωπική του βιβλιοθήκη. Τα βιβλία, τα χειρόγραφα και άλλες δωρεές  Χίων ευπατρίδων στεγάστηκαν το 1870 σε νέο κτίριο που όμως κατέρρευσε στον σεισμό του 1881. Το κτίριο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ανοικοδομήθηκε το 1885. Μόλις το 1928 αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη με επίσημο όνομα «Δημόσια Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής». Το κτίριο  συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με μεταγενέστερες προσθήκες από την οικογένεια Φ. Αργέντη που δώρισε την πολύτιμη συλλογή των 2.000 τόμων. Η συλλογή αυτή αποτελεί θησαυρό ανεκτίμητο καθώς  περιλαμβάνει σπάνιες και δυσεύρετες εκδόσεις και τεκμήρια που περιλαμβάνουν όλα όσα έχουν γραφτεί για τη Χίο από το 1500 έως το 1950. Επίσης δώρισε διάφορα αντικείμενα τέχνης μοναδικής αισθητικής και σπανιότητας (χάρτες, γκραβούρες, πίνακες, τιμητικά μετάλλια, αντικείμενα λαογραφικού ενδιαφέροντος) που συγκροτούν το Μουσείο Αργέντη στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

      Η Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον νέο οργανισμό λειτουργίας (Ν. 3149/ 2003) φέρει την επίσημη ονομασία «Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποτελεί το κατεξοχήν πνευματικό ίδρυμα της Χίου αποσκοπώντας στη συγκέντρωση, οργάνωση, διατήρηση της γνώσης και στη διασφάλιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην γνώση και στην πληροφορία, ενισχύει την αναγνωσιμότητα, την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου, παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε χρήστες που δεν μπορούν να  χρησιμοποιήσουν  τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον υλικό της Βιβλιοθήκης, ενεργεί  προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της.

    Λειτουργεί καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών.

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-15:00

Σε έκτακτες περιπτώσεις μη λειτουργίας της αναρτάται σχετική ανακοίνωση.

2. Συλλογές

Στην Βιβλιοθήκη συμπεριλαμβάνονται πλούσιες και σημαντικές συλλογές βιβλίων πολλές από αυτές εξεχουσών προσωπικοτήτων, παλαίτυπες και σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα, κώδικες, εφημερίδες και περιοδικά, λευκώματα, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, μαγνητοταινίες, χάρτες ιστορικοί και τοπογραφικοί, προσωπογραφίες, προτομές, γλυπτά, ενθυμήματα, κειμήλια, μετάλλια, συλλογές νομισμάτων, κοχυλιών, πετρωμάτων, συλλογή χιακής χλωρίδας.

3. Πόροι

Η Δ.Κ.Ι.Β.Χ «Κοραής» δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι πόροι της προέρχονται από :

1.Ετήσια κρατική επιχορήγηση ή άλλη νόμιμη πρόσοδο

2.Εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα

3.Εισπράξεις από αντίτιμο παροχής υπηρεσιών (φωτοτυπίες, ψηφιοποιημένο υλικό)

4. Έσοδα από αξιοποίηση της περιουσίας της και κάθε περιουσιακού στοιχείου που της ανήκει

5. Έσοδα από το Μουσείο και το πωλητήριο της Βιβλιοθήκης

4. Ανάπτυξη συλλογών

4.1 Πολιτική ανάπτυξης της συλλογής  

Οι συλλογές του υλικού αναπτύσσονται, ώστε να ανταποκρίνονται   στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού

4.2 Πρόσκτηση υλικού

Η πρόσκτηση υλικού γίνεται με :

Α) Αγορές

Β)Δωρεές οι οποίες εντάσσονται στην συλλογή στα πλαίσια λειτουργίας και των αναγκών της βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αποδέχεται το σύνολο ή μέρος, να επιλέγει ή να μην αποδέχεται δωρεές. Η αποδοχή ή όχι για μεγάλες συλλογές εγκρίνονται από το Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένης.

 • Δωρεές – Κανονισμός αποδοχής

     Για την αποδοχή μιας δωρεάς, απαραίτητη είναι η επικοινωνία του δωρητή με τη Δ.Κ.Ι.Β.Χίου «Κοραής» , ώστε ν’ αποφασιστεί, αν η δωρεά θα ενταχθεί, και με ποιους όρους, στη Βιβλιοθήκη (όταν πρόκειται για συλλογή).

     Σε περίπτωση μεγάλου όγκου, παραδίδεται μια λίστα στην υπηρεσία, ώστε η Βιβλιοθήκη να εκτιμήσει το μέγεθος και την ποιότητά της συλλογής. Σε κάθε περίπτωση η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τον τρόπο καταγραφής της δωρεάς, τα μέσα και τη χρονική διάρκεια που θα καταγραφεί, καθώς και για το χώρο ή το τμήμα, όπου θα τοποθετηθεί.

    Από τη στιγμή που ο δωρητής παραδίδει το υλικό, αυτό περιέρχεται στην περιουσία της βιβλιοθήκης, σφραγίζεται και καταχωρείται κανονικά, όπως οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο. Η βιβλιοθήκη υποχρεούται να συντάξει και ν’ αποστείλει στο δωρητή ευχαριστήρια επιστολή, όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα ακριβή στοιχεία των βιβλίων που έχει προσφέρει.

     Σε σημαντική δωρεά, αν ο δωρητής ζητήσει ειδικούς όρους, π.χ αυτή να φέρει το όνομά του, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, εφόσον, αυτό γίνει αποδεκτό από τη Βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση αυτή, η συλλογή καταγράφεται, κι αφού σφραγιστεί και με δική του σφραγίδα, όπου θα φαίνεται η λέξη ΔΩΡΕΑ, φυλάσσεται συμπαγής (δηλ. αδιάσπαστη) σε ειδικό χώρο αποτελώντας ειδική συλλογή με το όνομα του. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται Πρακτικό Παραλαβής της Δωρεάς που περιγράφει τους όρους αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Γ)Με τα κατά νόμο τεκμήρια που εκδίδονται στην περιοχή ευθύνης της Βιβλιοθήκης και κατατίθενται υποχρεωτικά  (ΦΕΚ 637/2009)  

Δ) Ανταλλαγές, κατόπιν συνεννοήσεως με άλλες βιβλιοθήκες ή οργανισμούς

 

4.3  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα οργάνωσης των βιβλιοθηκών, ιδιαίτερα με τη χρήση των Αγγλο-Αμερικανικών κανόνων καταλογογράφησης (AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition), των Θεματικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings), τον κατάλογο Θεματικών Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Η ταξινόμηση του υλικού γίνεται για την Κεντρική Βιβλιοθήκη με αύξοντα αριθμό για το τμήμα της Δανειστικής και την Κινητή σύμφωνα µε το διεθνές δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DDC (DEWEY DECIMALCLASSIFICATION). Ο κατάλογος της συλλογής είναι ηλεκτρονικός (OPAC) και οι αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και μέσω της Ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης wwwHYPERLINK "http://www.koraeslibrary.gr/".HYPERLINK "http://www.koraeslibrary.gr/"koraeslibraryHYPERLINK "http://www.koraeslibrary.gr/".HYPERLINK "http://www.koraeslibrary.gr/"gr . Για τα βιβλία τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αναδρομική καταλογογράφηση ο ερευνητής μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του δελτιοκαταλόγου.  Η Βιβλιοθήκη ακολουθεί την πολιτική του Συλλογικού καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών καθώς είναι ενταγμένη στο δίκτυο προκειμένου να υπάρχει κοινή οργάνωση, πρότυπα και λειτουργίες διασφαλίζοντας ποιότητα υπηρεσιών.

5. Καθήκοντα υπαλλήλων:

Μετά το πέρας του απαραίτητου ελέγχου, τα τεκμήρια σφραγίζονται και εισάγονται στο βιβλίο εισαγωγής, όπου παίρνουν αύξοντα αριθμό εισαγωγής, κατά έτος.

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα του υλικού της βιβλιοθήκης εισάγονται στο σύστημα αυτοματοποίησης, ενώ οι εφημερίδες και τα περιοδικά σε αντίστοιχο αρχείο.

Τέλος γίνεται η τεχνική επεξεργασία του υλικού και το υλικό είναι έτοιμο για ταξιθέτηση στα ράφια.

Η καταχώρηση του υλικού στον ηλεκτρονικό κατάλογο γίνεται με το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ), που υλοποιεί το μορφότυπο UNIMARC.

6. Δανεισμός

Στην Δ.Κ.Ι.Β. Χίου «Κοραής» λειτουργεί  δανειστικό τμήμα, παρέχοντας το δικαίωμα του δανεισμού σε όλα τα μέλη της.

6.1.  Για να γίνει κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης, πρέπει να εγγραφεί και να αποκτήσει κάρτα μέλους.  Η κάρτα εγγραφής κοστίζει 2 €.

6.2. Το Δανειστικό Τμήμα περιλαμβάνει υλικό και καλύπτει  γνωστικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους χρήστες (λογοτεχνία, ψυχολογία, φιλοσοφία, θρησκεία, ιστορία κ.λπ.).

6.3. Διαδικασία δανεισμού

Κάθε πολίτης, ο οποίος κατοικεί στο Νομό Χίου και επιθυμεί να δανείζεται υλικό της Δ.Κ.Ι.Β.Χίου «Κοραής», εφοδιάζεται με κάρτα μέλους. Για την έκδοσή της απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου .

6.4. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Για τα παιδιά του Δημοτικού είναι απαραίτητη η ενημέρωση και έγκριση του γονέα

2. Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική (με δυνατότητα πληρεξούσιου) και ο κάτοχός της πρέπει να την έχει πάντα μαζί του κατά τη διαδικασία δανεισμού. Επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή.

3. Πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο δανεισμού για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους ή του αριθμού τηλεφώνου τους ή την απώλειά της.

4. Κανένα βιβλίο ή αντικείμενο της βιβλιοθήκης δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη βιβλιοθήκη, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του δανεισμού.

5. Τα νέα μέλη πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων δανεισμού κατά την εγγραφή τους.

6. Μέχρι την καταγραφή επιστροφής του υλικού, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το υλικό που έχει δανειστεί. Ο δανειζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να δανείσει σε άλλον υλικό που αυτός δανείστηκε. Το υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη Βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να το δανειστεί ο επόμενος, με την τηρούμενη διαδικασία δανεισμού.

7. Κατά την παραλαβή κι επιστροφή του, το υλικό ελέγχεται και πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ο χρήστης θα υποχρεωθεί να το αντικαταστήσει. Επίσης σε περίπτωση απώλειας το υλικό αντικαθίσταται με αντίτυπό του. Εάν το απολεσθέν ή κατεστραμμένο βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά τότε υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο ανάλογης αξίας που θα του υποδείξει η βιβλιοθήκη.

8. Η διάρκεια δανεισμού του υλικού είναι 30 ημέρες για τέσσερα  (4) βιβλία με δυνατότητα ανανέωσης 30 ημερών ακόμη.

9. Η διάρκεια δανεισμού τεκμηρίων από συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών (εξετάσεις ΑΣΕΠ, εργασίες, κατατακτήριες κτλ.)

10. Για όλο το υλικό του Δανειστικού Τμήματος, η περίοδος δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί μέχρι μια (1) φορά ακόμη, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση του δανεισμένου υλικού από άλλο χρήστη και ότι η ανανέωση ζητήθηκε πριν παρέλθει η ημερομηνία επιστροφής.

11. Οι κρατήσεις γίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, στην ανάλογη λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος (ΑΒΕΚΤ). Η ενημέρωση για την επιστροφή του κρατημένου βιβλίου στον ενδιαφερόμενο χρήστη γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Πέραν αυτής της προθεσμίας, το υλικό μεταφέρεται στο λογαριασμό του επόμενου μέλους που έχει κάνει κράτηση του παραπάνω τεκμηρίου, διαφορετικά επανατοποθετείται στα ράφια.

12. Κρατήσεις και ανανεώσεις μπορούν να γίνονται επιτόπια με την επίδειξη της κάρτας μέλους ή τηλεφωνικά με επιβεβαίωση στοιχείων.

13. Τα µέλη που επιθυμούν να δανειστούν υλικό από την Δ.Κ.Ι.Β.Χ. «Κοραής» πρέπει να προσκομίζουν το υλικό που έχουν επιλέξει στο γραφείο δανεισμού, επιδεικνύοντας παράλληλα και την κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, το προσωπικό της καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του υλικού  στο λογαριασμό του µέλους.

14. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τη βιβλιοθήκη για τη μόνιμη αποχώρησή τους από το νομό Χίου ή για την απόφασή τους να μη χρησιμοποιήσουν ξανά την κάρτα.

15. Στην επιστροφή του υλικού ελέγχεται εκτός από την κατάσταση του τεκμηρίου και ο λογαριασμός του κάθε χρήστη, για να διαπιστωθούν τυχόν οφειλές ή εκκρεμότητες.

7. Αναγνωστήριο

Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί τις προβλεπόμενες από το νόμο ημέρες και ώρες. Έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και είναι ανοιχτό σε όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία και τον τόπο κατοικίας τους.

1. Τσάντες δεν επιτρέπονται στον χώρο του Αναγνωστηρίου. Ατομικά βιβλία, φάκελοι και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές δηλώνονται στον αρμόδιο υπάλληλο.

2.Οι ερευνητές υπογράφουν υποχρεωτικά την αίτηση χορήγησης υλικού. Στην αίτηση αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία του υλικού που επιθυμούν να μελετήσουν (Βλέπε Υπόδειγμα 1). Για τον εντοπισμό του υλικού τίθενται στην διάθεση τους τα υπάρχοντα εργαλεία έρευνας (κατάλογοι και ευρετήρια) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια από το προσωπικό του Αναγνωστηρίου. Ο ερευνητής μπορεί να ζητήσει μέχρι τρία (3) βιβλία συγχρόνως. Περισσότερα βιβλία παραδίδονται διαδοχικά, ανά τρία με την επιστροφή των προηγουμένων. Στο τέλος της μελέτης, κάθε μέρα τα βιβλία επιστρέφονται στον υπάλληλο, ο οποίος αφού τα ελέγξει, πρέπει να τα επανατοποθετήσει . Για τυχόν χρησιμοποίησή τους και την επόμενη μέρα ενημερώνεται ο υπάλληλος.

3. Ο ερευνητής, εφόσον υπάρχουν και άλλοι που εξυπηρετούνται, πρέπει να αρκείται σε ένα μέγιστο αριθμό βιβλίων κάθε μέρα, της τάξης των 6-9 βιβλίων.

4.Για τηνμελέτη χειρογράφων, ανέκδοτων έργων, λευκωμάτων, σπανίων βιβλίων και αρχείων ενημερώνεται ο προϊστάμενος. Η χρησιμοποίηση του υλικού αυτού γίνεται για ερευνητικούς σκοπούς με σχετική δήλωση του μελετητή.

5.Η εξυπηρέτηση των αναγνωστών γίνεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο του αναγνωστηρίου, ο οποίος οφείλει να κατευθύνει τον αναγνώστη να καταγράψει τα βιβλία που επιθυμεί να δανειστεί στο ειδικό έντυπο της ημερήσιας στατιστικής. Τα βιβλία και τα χειρόγραφα που ανήκουν στην συλλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης  είναι διαθέσιμα για ανάγνωση μόνο στο χώρο του αναγνωστηρίου.

6.Περιοδικός τύπος (εφημερίδες και περιοδικά, σε τεύχη ή δεμένα) δίνονται επίσης μόνο στο αναγνωστήριο.

7.Τεκμήρια που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει (φθαρμένα) ή είναι υπό συντήρηση, καθώς και αρχεία αταξινόμητα ή όσα χρειάζονται συντήρηση, δε δίνονται προς μελέτη.

8.Τεκμήρια από τις κλειστές συλλογές, δίνονται κατόπιν ραντεβού μόνο για χρήση στο αναγνωστήριο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του αναγνώστη/ερευνητή στο προσωπικό της βιβλιοθήκης και αφού δοθεί άδεια από τον Προϊστάμενο.

9.Ειδικότερα, στα χειρόγραφα, τα παλαιά έντυπα και το αρχειακό υλικό, λόγω της υφής και της σπανιότητάς τους, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μέσω του ψηφιακού αντιγράφου. Όσων δεν υφίστανται, ο χρήστης αιτείται την ανάγνωση μόνο στον χώρο του Αναγνωστηρίου και με άδεια του προϊσταμένου.

10.Σε περίπτωση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών ή διατριβών, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή σύσταση, σε μορφή ξεχωριστής επιστολής, ή βεβαίωση της οικείας σχολής.

Οι χρήστες πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι:

 • Τα βιβλία, περιοδικά κλπ. που χρησιμοποιούν στο αναγνωστήριο είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέφουν στον αρμόδιο υπάλληλο. Δεν επιτρέπεται από τους ίδιους η επανατοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια, εκτός των πληροφοριακών βιβλίων.
 • Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται το χώρο και να τηρούν γενικότερα ησυχία. Όταν υπάρχει ανάγκη π.χ. για τη συγγραφή μιας ομαδικής εργασίας, και υπάρχει και η δυνατότητα, θα παραχωρείται ειδικός χώρος.
 • Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή των βιβλίων της βιβλιοθήκης μεταξύ αναγνωστών, χωρίς ενημέρωση του αρμόδιου υπαλλήλου.
 • Απαγορεύονται οι σημειώσεις πάνω στα βιβλία, το δίπλωμα σελίδας κλπ. Για την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων (βιβλίων, επίπλων, Η/Υ, κλπ.) και χώρων της βιβλιοθήκης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, πληροφοριακά αιτήματα, αιτήσεις υλικού, χρήση διαδικτύου κλπ)
 • Οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολία στη χρήση της.
 • Υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται (να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μην ακουμπούν σημειωματάρια πάνω στα βιβλία, να μη φέρουν μαζί τους ξυραφάκια, ψαλίδια, διορθωτικά, μελάνες και άλλα αντικείμενα που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορές στα βιβλία, να μην αφαιρούν σελίδες ή φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία, να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο για τυχόν πρόβλημα πχ εάν σε κάποιο βιβλίο λείπουν σελίδες ή έχει άκοπες και χρειάζεται ξάκρισμα) και, γενικώς, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορούν να βλάψουν το τεκμήριο που τους έχει διατεθεί.
 • Χρήστες, που δυστροπούν, δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες, δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού ή συμπεριφέρονται ανάρμοστα, αποβάλλονται προσωρινά ή οριστικά από τη βιβλιοθήκη.
 • Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και την προστασία της ιδιωτικής μελέτης.
 • Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν, μόνοι τους, στα ράφια το υλικό που χρησιμοποίησαν. Μετά τη χρήση του παραδίδουν το υλικό στον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Οι χρήστες που συνοδεύουν παιδιά, είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους στο χώρο της βιβλιοθήκης.
 • Οι κρατήσεις θέσεων σε ώρες αιχμής δεν ισχύουν. Αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί για αυτό το σκοπό, θα απομακρύνονται από τους υπαλλήλους.
 • Η βιβλιοθήκη δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια ή τη φθορά οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου των χρηστών.
 • Τα Άτομα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) προηγούνται έναντι των άλλων χρηστών, σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Σε κάθε περίπτωση κι εκείνοι θα πρέπει να διευκολύνουν τα άτομα αυτά.
 • Οι χρήστες δεν πρέπει να συνωστίζονται στην είσοδο, τους διαδρόμους και το κλιμακοστάσιο της βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου σοβαρού προβλήματος θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού.
 • Ο υπάλληλος μπορεί να απαγορέψει τη χρήση σε άτομα που παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό. Η απαγόρευση χρήσης της βιβλιοθήκης αναφέρεται στον προϊστάμενο, ο οποίος παίρνει και την τελική απόφαση.
 • Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν χρήση του ασύρματου δικτύου της, αφού πρώτα ζητήσουν και λάβουν τον κωδικό πρόσβασης από τον αρμόδιο υπάλληλο.

8. Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ενταγμένο στο Γ΄ ΚΠΣ και ακολουθεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Τα μέλη έχουν δωρεάν πρόσβαση και ειδικευμένη υποστήριξη στην αναζήτηση πληροφοριών για μια σειρά θεμάτων, όπως οικονομικά, τουριστικά, εκπαιδευτικά, εργασίας, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κλπ., σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Για τη χρήση του διαδικτύου τηρείται σειρά προτεραιότητας, αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
 • Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπεται σε ενήλικες, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και σε μαθητές Δημοτικού, (εφόσον συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση του ανηλίκου στο διαδίκτυο).
 • Η διάρκεια συνεχούς χρήσης του διαδικτύου ορίζεται σε 40΄ κατ’ άτομο, σε ώρες αιχμής. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Η δυνατότητα για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο δεν παρέχεται.
 • Η αποθήκευση αρχείων μπορεί να πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, μόνο σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (USB memory stick ή CD ή CDR) και από συγκεκριμένους Η/Υ.
 • Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές του Κέντρου Πληροφόρησης για εκπαίδευση ή για άλλο λόγο, που συνδέεται με τις δραστηριότητές της.
 • Οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα ή στα λογισμικά τους απαγορεύεται ρητά και η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ν’ αναζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν καταστροφές που γίνονται σκόπιμα ή και από βαρύτατη αμέλεια (ενδεχόμενο δόλο).
 • Είναι παράνομη η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος λογισμικού κι επιφέρει τις, από το νόμο, προβλεπόμενες συνέπειες.
 • Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τους σταθμούς εργασίας (Η/Υ) που βρίσκονται στο Κέντρο Πληροφόρησης ή και τους προσωπικούς τους σταθμούς εργασίας (LapTop).
 • Οι χρήστες, σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και το υλικό με το οποίο έρχονται σ’ επαφή.
 • Χρήστες που δε συμμορφώνονται στους ισχύοντες κανόνες λειτουργίας, στερούνται του δικαιώματος χρήσης των Η/Υ για δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και τελείως το δικαίωμα πρόσβασης στους Η/Υ ή ακόμη και την οριστική αποβολή τους από το χώρο της.
 • Η βιβλιοθήκη δε «λογοκρίνει» την πρόσβαση στο διαδίκτυο, προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα του χρήστη, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, οι δε πληροφορίες και το υλικό που αντλούνται από αυτό δε σημαίνει ότι είναι όλες ακριβείς, πλήρεις, σύγχρονες και από νομική, ηθική και φιλοσοφική άποψη αποδεκτές από όλο τον κόσμο.

7. Αναπαραγωγή Υλικού

Η Δ.Κ.Ι.Β.Χίου «Κοραής» παρέχει τη δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού, εφόσον αυτό δεν κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή φθορά. Βιβλία που έχουν εκδοθεί μέχρι πριν 50 χρόνια, μπορεί να φωτοαντιγραφηθούν σε ορισμένες σελίδες ή κεφάλαια, εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση αναγραμμένη στο βιβλίο. Δεν επιτρέπεται φωτοαντιγραφή ολόκληρου βιβλίου παρά μόνο το 20/100 επί του συνόλου των σελίδων. Η φωτοτύπηση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, εφόσον ο αναγνώστης συμπληρώσει το σχετικό έντυπο.  Για παλαιότερα βιβλία, ενημερώνεται ο προϊστάμενος

Η αναπαραγωγή ολόκληρων τεκμηρίων ή τμήματος τους,  παλαιότερων των πενήντα (50) ετών επιτρέπεται μόνο με φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση.  Ειδικότερα:

Δεν εκδίδονται κάθε είδους αντίγραφα από παλαιότυπα, σπάνια τεκμήρια, κώδικες, χαρακτικά εφημερίδες βιβλιοδετημένες λευκώματα, χάρτες , χειρόγραφα τα οποία μπορεί να υποστούν μεγάλες φθορές με την αντιγραφή τους. Για το υλικό αυτό, ύστερα από ενημέρωση του προϊσταμένου και συμπλήρωση σχετικής δήλωσης, μπορεί να γίνει φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης με την αντίστοιχη χρέωση και την αποδοχή των όρων που αναφέρονται στο οπισθόφυλλο της άδειας χορήγησης (Βλέπε Υπόδειγμα 2). Για την αναπαραγωγή χειρογράφων και παλαιοτέρων βιβλίων και γενικότερα πρωτότυπου ή αδημοσίευτου υλικού απαιτείται η έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης.

    Η φωτογράφηση από το χρήστη επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που η βιβλιοθήκη αδυνατεί να τον εξυπηρετήσει (π.χ. λόγω βλάβης των μηχανημάτων) και διενεργείται κατόπιν αδείας του προϊσταμένου εντός του χώρου της βιβλιοθήκης με την υποχρέωση να κατατίθεται στη βιβλιοθήκη αντίγραφο, σε ανάλυση 300 dpi.

Οι φωτοτυπίες και οι εκτυπώσεις σε περίοδο αιχμής παραγγέλλονται, αφού συμπληρώσουν την ειδική αίτηση  αναπαραγωγής υλικού και παραλαμβάνονται σ’ εύλογο χρονικό διάστημα.

Το ψηφιοποιημένο υλικό μπορούν να μελετούν οι ερευνητές, μέσω του εξοπλισμού που παρέχει η βιβλιοθήκη.

Η δημοσίευση εικόνας και υλικού της Βιβλιοθήκης συνοδεύεται απαραίτητα από τη γνωστοποίηση προέλευσης, με την ένδειξη: Δ.Κ.Ι.Β. Χίου «Κοραής», καθώς και την επιμέρους συλλογή. (π.χ., Τμήμα Αρχείων, Φωτογραφικό Αρχείο, βιβλιοθήκη Αργέντη, κλπ.). Φέρει τα χαρακτηριστικά και το υδατογράφημα της Βιβλιοθήκης διαγωνίως.

Πιο συγκεκριμένα οι όροι χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης είναι:

Όροι χρήσης Υλικού

1. Στους παρακάτω όρους ως Βιβλιοθήκη νοείται η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής».

-Ως χρήστης νοείται το πρόσωπο ή ο οργανισμός που αναγράφεται στην μπροστινή πλευρά του παρόντος.

-Ως υλικό νοείται η φωτογραφία, διαφάνεια, ηλεκτρονική εικόνα ή αρχείο καθώς και κάθε αντικείμενο που παραχωρείται για αναπαραγωγή.

-Ως αναπαραγωγή νοείται η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή του υλικού, όπως ενδεικτικά με μηχανικό, φωτοχημικό, ψηφιακό ή ηλεκτρονικό τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών δικτύων Internet). Στις περιπτώσεις αναπαραγωγής για τηλεοπτική χρήση παραχωρείται μη αποκλειστική άδεια μίας μόνον μετάδοσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους, ενώ στην περίπτωση κινηματογραφικής χρήσης παραχωρείται και το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης.

2. Η παραχώρηση της άδειας αναπαραγωγής πραγματοποιείται με την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού (“Άδεια Χρήσης”) και την εξόφληση του σχετικού τιμολογίου μεταξύ της Βιβλιοθήκης και του χρήστη και με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν συμφωνητικό. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους άδεια αναπαραγωγής, ούτε να εκχωρήσει τα δικαιώματα που αποκτά με το παρόν. Επίσης απαγορεύεται στον χρήστη να παραχωρήσει ή εκμισθώσει το υλικό σε τρίτους. Ο χρήστης απαγορεύεται να αλλοιώσει ή τροποποιήσει το παραχωρούμενο υλικό χωρίς την έγγραφη συμφωνία της Βιβλιοθήκης. Ως τροποποίηση νοείται και η ψηφιακή επεξεργασία για την οποία απαιτείται ειδική άδεια.

3. Αποκλειστικός και μοναδικός κύριος του υλικού είναι  η Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής».

4. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράψει την διεθνή ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) σε κάθε χρήση/αναπαραγωγή του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας συνδεόμενη από το έτος πρώτης δημοσίευσης, όπως θα υποδεικνύεται από τη Βιβλιοθήκη (π.χ. © 2016 Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», Χίος ή © 2016 by KoraisLibraryinChios).

5. Η Βιβλιοθήκη έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή Υλικού οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο

6. Η άδεια αναπαραγωγής του Υλικού που παραχωρείται είναι μη αποκλειστική .

7. Για τις ειδικές περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά Ιnternet, οπτικοακουστική εκμετάλλευση, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες κλπ) θα γίνεται ειδική συμφωνία.

8. Η άδεια αναπαραγωγής του υλικού παραχωρείται υπό την αναβλητική αίρεση της πλήρους εξόφλησης του σχετικού τιμήματος που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Τυχόν αναπαραγωγή πριν την εξόφληση του τιμήματος είναι παράνομη και ο χρήστης θα οφείλει να καταβάλει στη Βιβλιοθήκη ως αποζημίωση το διπλάσιο του τιμήματος επιπλέον της καταβολής του ιδίου του τιμήματος (άρθρο 65 του Ν.2121/1993).

9. Σε περίπτωση που παραχωρείται από τη Βιβλιοθήκη στον Χρήστη υλικό με τη μορφή διαφάνειας, αυτός υποχρεούται να το επιστρέψει σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής του.  Τα έξοδα αποστολής του εν λόγω υλικού βαρύνουν το χρήστη. Tο  υλικό θεωρείται ότι έχει φτάσει στο χρήστη σε καλή κατάσταση, εκτός αν ο τελευταίος ειδοποιήσει εντός τριών ημερών τη Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση μη επιστροφής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα που αντιστοιχεί στο υλικό. Συνιστάται στον χρήστη να ασφαλίσει το υλικό.

10. H φωτογράφηση του υλικού γίνεται από πρόσωπα και εργαστήρια της απολύτου επιλογής της Βιβλιοθήκης

11. Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αποφασίσει τυχόν έκπτωση για μεγάλο αριθμό εικόνων, επιστημονική δημοσίευση, σχολική έκδοση κλπ.

12. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη Βιβλιοθήκη αριθμό αντιτύπων του προϊόντος για το οποίο παραχωρείται η άδεια αναπαραγωγής του υλικού αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Παράλειψη αυτής της υποχρέωσης συνεπάγεται την άρνηση παροχής νέου υλικού στο μέλλον.

13. Για την χρήση του υλικού σε CD-ROM η ανάλυση (Resolution) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 640Χ480 pixels στα 256 χρώματα και η ευκρίνεια εκτύπωσης πρέπει να είναι μικρότερη των 100 dpi. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει ειδικό λογισμικό που να μην επιτρέπει την ψηφιακή αντιγραφή του Υλικού.

14. Ο χρήστης υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση υλικού σε ψηφιακή μορφή να καταστρέφει το υλικό και να ενημερώνει εγγράφως στη Βιβλιοθήκη ότι προέβη στην καταστροφή.

15. Οποιαδήποτε διαφορά ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων του παρόντος θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια στη Χίο.

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εκχωρούνται .

Καθώς η Δ.Κ.Ι.Β. Χίου «Κοραής» δεν είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού, επιφυλάσσεται να μη χορηγήσει άδεια δημοσίευσης συγκεκριμένων τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται και στον ερευνητή η τήρηση του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η χρήση εκτυπωτών, σαρωτών, φωτογραφικών μηχανών και φορητών υπολογιστών είναι δυνατή μόνο μετά από σχετική συνεννόηση με τους βιβλιοθηκονόμους και έγκριση του προϊσταμένου.

11. Κόστος Αντιγράφων

11.1. Κόστος φωτοαντιγράφων

Εκτυπώσεις    0,10 Α4                  0,20 Α3

11.2. Κόστος ψηφιακών αντιγράφων για

Είδος χρήσης ευρώ/εικόνα/χρήση
Μελέτη - έρευνα (300 dpi)

1€ ανά σελίδα για μεμονωμένες λήψεις ή

 

Δημοσίευση σε αυτοτελή ή περιοδική έκδοση στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο (300 dpi) (εμπορική χρήση) 50€
Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές δράσεις (300 dpi) (μη εμπορική χρήση) 20€

Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν στους χρήστες μέσα στους χώρους της βιβλιοθήκης και στην πληροφοριακή πύλη www.koraeslibrary.gr

11.3. Δίνεται η δυνατότητα για ψηφιοποίηση υλικού ιδιωτών ή άλλων φορέων με καταβολή αντίστοιχου αντιτίμου και με την υποχρέωση να κατατίθεται στη βιβλιοθήκη αντίγραφο, όταν κρίνεται απ’αυτήν,  ότι την ενδιαφέρει το υλικό.

11.4. Οι τιμές μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ΕΣ.

Τα τέλη είναι για μία και μοναδική χρήση.

Αποστολή με courier χρεώνεται στον αποδέκτη.

 12. Εκδόσεις-επανεκδόσεις

Για επανέκδοση υλικού, που ανήκει στη συλλογή της Δ.Κ.Ι.Β.Χίου «Κοραής» και δεν εμπίπτει στο νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται από τη μια η ιδιοκτησία-ιδιοχρησία της και απ’ την άλλη η ομοιομορφία των εκδόσεων .

1. Αναγράφεται στο εξώφυλλο ή και στη ράχη το σήμα της βιβλιοθήκης.

2. copyrightτης βιβλιοθήκης.

3. Αναγράφονται στην κεφαλίδα τα στοιχεία του πρωτότυπου (επανεκδόσεις).

4. Σε περίπτωση φωτοαναστατικής έκδοσης, δηλ. πανομοιότυπης του εντύπου, να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά (διαστάσεις).

5. Σε περίπτωση επεξεργασμένου κειμένου (μεταγραφή, διασκευή κλπ.), o διασκευαστής-συγγραφέας αναγράφεται κάτω από τον τίτλο του εντύπου.

6. Σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά δωρεάν διανομή, είτε εμπορική χρήση, υπογράφεται συμφωνητικό για τα εκάστοτε δικαιώματα της βιβλιοθήκης (π.χ. ποσοστό επί των πωλήσεων, αριθμός αντιτύπων που παραχωρείται κλπ).

7. Προλογίζεται από τον πρόεδρο.

8. Αναγράφονται τα μέλη του Ε.Σ.

Οι διαδικασίες παρακολουθούνται κι ελέγχονται από τη βιβλιοθήκη κι εγκρίνονται, πριν την τελική εκτύπωση, από το Ε.Σ.

13. Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Ο κατάλογος της συλλογής είναι ηλεκτρονικός και διαθέσιμος online. Η αναζήτησή του γίνεται μέσα από το υποσύστημα αναζήτησης (OPAC) του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης, Abekt 5.6. Ο κατάλογος είναι προσβάσιμος από το διαδίκτυο (internet) μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης http://www.koraeslibrary.gr

14. Κλειστές Συλλογές

 • Οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στα ράφια, αλλά εξυπηρετούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και κατόπιν ραντεβού στη συλλογή Αργέντη.
 • Πρέπει ν’ αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στον ειδικό χώρο που θα τους υποδεικνύει ο υπάλληλος. Η βιβλιοθήκη δε φέρει καμιά ευθύνη για απώλεια, κλοπή ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα
 • Οφείλουν να χρησιμοποιούν το υλικό με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του είναι αναντικατάστατο. Να μη χρησιμοποιούν στυλό και να μη γράφουν πάνω στο υλικό.
 • Να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση τους στο χώρο.
 • Το υλικό των Κλειστών Συλλογών δε δανείζεται

Η χρήση του υλικού των Κλειστών Συλλογών συνεπάγεται αυτόματα τη δέσμευση των χρηστών στους κανονισμούς της Δ.Κ.Ι.Β. Χίου «Κοραής» και στους ισχύοντες νόμους και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ιδιαιτέρως για την κλειστή συλλογή Φ. Αργέντη ισχύουν όλες οι δεσμεύσεις της διαθήκης του δωρητή. Συγκεκριμένα η συλλογή που δώρισε ο Φίλιππος Αργέντης λειτουργεί σε αίθουσα που φέρει το όνομά του και το υλικό της δίνεται μόνο για επιτόπια χρήση, σύμφωνα με τη διαθήκη του δωρητή και τους κανόνες που εφαρμόζονται για τις κλειστές συλλογές και κατόπιν ραντεβού - συνεννοήσεως με την Δ/νση.

 • Δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ποτά στο χώρο.
 • Σε περίπτωση αρχειακού υλικού (λυτών εγγράφων) η χρήση γίνεται με επιστασία υπαλλήλου.

15.  Λειτουργία Κινητής Μονάδας

Η Δ.Κ.Ι.Β.Χ. «Κοραής» διαθέτει κινητή μονάδα ήδη από το 1972 και εξυπηρετεί κοινότητες που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε άλλη σταθερή βιβλιοθήκη, μαθητές, άτομα τρίτης ηλικίας, σχολεία, ιδρύματα και   πολιτιστικούς φορείς. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Ο κάθε αναγνώστης, αφού εγγραφεί από τον αρμόδιο υπάλληλο έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρία βιβλία, ενώ οι μαθητές ένα βιβλίο και οι δάσκαλοι μέχρι πέντε για κάθε τάξη.Η κινητή μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της συνολικής εύρυθμης λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

16.Δραστηριότητες - Συνεργασίες

Η βιβλιοθήκη για την επίτευξη των στόχων της μπορεί να συνεργάζεται με ιδιώτες και φορείς.

Ειδικότερα:

 • Μπορεί να διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, λογοτεχνικά σεμινάρια, εκθέσεις και άλλες δράσεις, προκειμένου να προωθήσει τη γνώση, να αναδείξει και να προβάλλει την τοπική πνευματική και πολιτισμική παράδοση.
 • Αναπτύσσει και προωθεί πανελλήνιες και διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες.
 • Ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό με υλικό σχετικό με τις δραστηριότητες της.
 • Δέχεται οργανωμένες επισκέψεις ύστερα από συνεννόηση. Οι ενδιαφερόμενοι στη διάρκεια της επίσκεψης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον παρόντα κανονισμό.
 • Το Ε.Σ της Βιβλιοθήκης αποφασίζει κάθε φορά σε συνεδρίασή του, αν θα παραχωρήσει για εκθέσεις και εκδηλώσεις και με ποιους όρους υλικό σε άλλους φορείς.

17.  Συντηρητήριο

Η βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και αποκατάσταση του βιβλιακού, του αρχειακού, του χαρτογραφικού και λοιπού χαρτώου υλικού ήδη από το 1997. Φροντίζει για τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας/υγρασίας, αλλά και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση του υλικού. Η Συντήρηση γίνεται σε ειδικό χώρο που διαθέτει η Βιβλιοθήκη με τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται.  Η συντήρηση μπορεί να ανατεθεί – αν δεν υπάρχει μόνιμος υπάλληλος -   σε εξωτερικό συνεργάτη που χρηματοδοτείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από ιδιώτες και διάφορους φορείς. Την εποπτεία και τον έλεγχο μέχρι την αποκατάσταση των φθορών και την επαναφορά του στην συλλογή της Βιβλιοθήκης ασκεί η Διεύθυνση με το Ε.Σ.

18. Απογραφή – Απόσυρση

18.1. Απόσυρση είναι η πρακτική της απαλλαγής ή της αποθήκευσης υλικού που σπάνια χρησιμοποιείται ή δε χρησιμοποιείται καθόλου.

Αιτίες απόσυρσης υλικού αποτελούν ο επαναπροσδιορισμός των σκοπών και των στόχων της βιβλιοθήκης, η διαφοροποίηση στην πολιτική ανάπτυξης των συλλογών, η φυσική φθορά, η παλαιότητα, η έλλειψη επικαιρότητας, η αντικατάστασή του με νέα τεχνολογικά μέσα, ο αριθμός των αντιτύπων, η ανανέωση της έκδοσής του, ο διαδανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών κλπ.Υλικό που κρίνεται ότι θα έχει μελλοντική ιστορική αξία διατηρείται και δεν αποσύρεται. Κατά την απόσυρση συντάσσεται έκθεση και υποβάλλεται στο Ε.Σ.

18.2. Η απογραφή υλικού αποβλέπει στον εντοπισμό φθορών, απωλειών και γενικά στην ανανέωση του υλικού. Η απογραφή γίνεται μετά από πρόταση του κάθε τμήματος και με έγκριση του Ε.Σ σε περίοδο που η Βιβλιοθήκη παρουσιάζει μειωμένη χρήση βάση των στατιστικών στοιχείων. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, περίοδο κατά την οποία το τμήμα ή η βιβλιοθήκη -εφόσον κριθεί απαραίτητο- μπορεί να κλείσει για το κοινό.

Με την ολοκλήρωση της απογραφής συντάσσεται απολογιστική έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα της απογραφής, όπως υλικό που έχει χαθεί, καταστραφεί ή πρέπει να αποσυρθεί.

19. Ψηφιοποιημένο υλικό

Η Δ.Κ.Ι.Β. Χίου «Κοραής» με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της  και στα πλαίσια του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών» που υλοποίησε το  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ψηφιοποίησε ένα μέρος από το υλικό της. Το ψηφιοποιημένο αυτό υλικό είναι διαθέσιμο από το portal των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Επίσης πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο υλικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να έχει ο αναγνώστης και μέσω της Ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης.

20. Γενικότερες οδηγίες

Κάθε χρήστης και υπάλληλος οφείλει και πρέπει να ενημερώνεται και να τηρεί τον παρόντα κανονισμό και μπορεί να υποδεικνύει εγγράφως τυχόν παραλείψεις ή και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης.

21. Καθήκοντα και υποχρεώσεις προσωπικού

 • Το προσωπικό της βιβλιοθήκης ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της Είναι υποχρεωμένο να εκτελεί στο ακέραιο και με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που του ανατίθενται, ανάλογα με τα προσόντα του, από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
 • Είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά, με ιδιαίτερη προθυμία, τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των τεκμηρίων που χρειάζονται.
 • Παρέχει τις πληροφορίες που του ζητούνται, χρησιμοποιώντας το υλικό της βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες.
 • Αντιμετωπίζει τους χρήστες με ευγένεια και φροντίζει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.
 • Συμμετέχει ενεργά σε διοργανώσεις εκδηλώσεων και εκθέσεων της βιβλιοθήκης.
 • Παροτρύνεται και οφείλει να παρακολουθεί, κατά καιρούς, επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την παραπέρα επιστημονική του κατάρτιση, σε σχέση πάντα με τους σκοπούς της βιβλιοθήκης.
 • Παραλαμβάνει το βιβλιακό και άλλο υλικό και το τοποθετεί στα βιβλιοστάσια και στα εκθετήρια.
 • Πραγματοποιεί το δανεισμό του υλικού της βιβλιοθήκης και φροντίζει για την έγκαιρη επιστροφή του.
 • Φροντίζει για την έκδοση κάρτας μέλους της βιβλιοθήκης.
 • Κάνει τηλεφωνικές ανανεώσεις και αναζητήσεις.
 • Μεριμνά για τη διαφύλαξη του βιβλιακού και άλλου υλικού από βανδαλισμούς, κλοπές και άλλες φθορές, καθώς και του εξοπλισμού.
 • Φροντίζει για την τάξη του υλικού στα βιβλιοστάσια, τη διαφύλαξή του σε καλή κατάσταση και την αποστολή του στο γραφείο συντήρησης, όταν έχει φθαρεί.
 • Μεριμνά για την καλή λειτουργία του κάθε τμήματος, την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Ενημερώνει τον προϊστάμενο για κάθε δυσλειτουργία.
 • Ενημερώνει τους χρήστες για τον Κανονισμό Λειτουργίας και τους διευκολύνει σε ό, τι χρειαστούν.

22. Μουσείο Αργέντη

Στον χώρο του Μουσείου εισέρχονται οι επισκέπτες αφού προμηθευτούν το εισιτήριο εισόδου από το γκισέ που υπάρχει στον χώρο της υποδοχής. Οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν απόλυτη ησυχία και τον ανάλογο σεβασμό στον χώρο, να τηρούν σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση πολυμελών ομάδων, να εισέρχονται ανά ομάδες 15 ατόμων πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου.

 • Απαγορεύονται οι τσάντες, οι χαρτοφύλακες
 • Δεν επιτρέπονται τα τρόφιμα και τα ποτά
 • Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι σε αθόρυβη λειτουργία ώστε να μην ενοχλούν τους άλλους επισκέπτες
 • Βιντεοσκοπήσεις απαγορεύονται και η φωτογράφηση χωρίς την έγκριση της Διεύθυνσης ή του Εφορευτικού Συμβουλίου.
 • Προγραμματισμένες ξεναγήσεις  μπορεί να υλοποιούνται κατόπιν  συνεννόησης με την Βιβλιοθήκη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ        1ο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ»

KORAISLIBRARYINCHIOS

          ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ:

Reader’s nameq

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Occupation:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Address:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

tel. num:

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε για μελέτη τα παρακάτω έντυπα:

 

1.

 

ΟΝΟΜΑΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:…………………………………………………………………………………..

Writer’s name

 

ΤΙΤΛΟΣ:……………………………………………………………………………………………………

Title

 

 

ΤΑΞ. ΑΡΙΘΜ:………………………..

Νο

 

2.

 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:…………………………………………………………………………………..

Writers name

 

ΤΙΤΛΟΣ:…………………………………………………………………………………………………….

Title

 

 

ΤΑΞ. ΑΡΙΘΜ:………………………..

Νο

 

3.

 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:………………………………………………………………………………….

Writers name

 

ΤΙΤΛΟΣ:…………………………………………………………………………………………………..

Title

 

 

ΤΑΞ. ΑΡΙΘΜ:………………………..

Νο

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………………………………………..

Date

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

                                                       Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

 
         


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ     2ο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ»

Αίτηση και Άδεια Χρήσης υλικού

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

 

 

email:

 

 

Παρακαλώ να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία με πληροφορίες  των τεκμηρίων που επιθυμείτε.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
             

Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί σε:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
         
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΟ
         

 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΦΙΛΜ) ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
       

 

Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί:

ΕΛΛΑΔΑ:  
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(συγκεκριμένα):  

Αποδέχομαι τους όρους που αναγράφονται στην πίσω σελίδα

Χίος ………………………….                                            Υπογραφή

                                                                           …………………………………………..

 

Όροι χρήσης Υλικού

1. Στους παρακάτω όρους ως Βιβλιοθήκη νοείται η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής».

-Ως χρήστης νοείται το πρόσωπο ή ο οργανισμός που αναγράφεται στην μπροστινή πλευρά του παρόντος.

-Ως υλικό νοείται η φωτογραφία, διαφάνεια, ηλεκτρονική εικόνα ή αρχείο καθώς και κάθε αντικείμενο που παραχωρείται για αναπαραγωγή.

-Ως αναπαραγωγή νοείται η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή του υλικού, όπως ενδεικτικά με μηχανικό, φωτοχημικό, ψηφιακό ή ηλεκτρονικό τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών δικτύων Internet). Στις περιπτώσεις αναπαραγωγής για τηλεοπτική χρήση παραχωρείται μη αποκλειστική άδεια μίας μόνον μετάδοσης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους, ενώ στην περίπτωση κινηματογραφικής χρήσης παραχωρείται και το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης.

2. Η παραχώρηση της άδειας αναπαραγωγής πραγματοποιείται με την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού (“Άδεια Χρήσης”) και την εξόφληση του σχετικού τιμολογίου μεταξύ της Βιβλιοθήκης και του χρήστη και με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν συμφωνητικό. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε τρίτους άδεια αναπαραγωγής, ούτε να εκχωρήσει τα δικαιώματα που αποκτά με το παρόν. Επίσης απαγορεύεται στον χρήστη να παραχωρήσει ή εκμισθώσει το υλικό σε τρίτους. Ο χρήστης απαγορεύεται να αλλοιώσει ή τροποποιήσει το παραχωρούμενο υλικό χωρίς την έγγραφη συμφωνία της Βιβλιοθήκης. Ως τροποποίηση νοείται και η ψηφιακή επεξεργασία για την οποία απαιτείται ειδική άδεια.

3. Αποκλειστικός και μοναδικός κύριος του υλικού είναι  η Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής».

4. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναγράψει την διεθνή ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) σε κάθε χρήση/αναπαραγωγή του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας συνδεόμενη από το έτος πρώτης δημοσίευσης, όπως θα υποδεικνύεται από τη Βιβλιοθήκη (π.χ. © 2016 Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», Χίος ή © 2016 by KoraisLibraryinChios).

5. Η Βιβλιοθήκη έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή Υλικού οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο

6. Η άδεια αναπαραγωγής του Υλικού που παραχωρείται είναι μη αποκλειστική .

7. Για τις ειδικές περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά Ιnternet, οπτικοακουστική εκμετάλλευση, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες κλπ) θα γίνεται ειδική συμφωνία.

8. Η άδεια αναπαραγωγής του υλικού παραχωρείται υπό την αναβλητική αίρεση της πλήρους εξόφλησης του σχετικού τιμήματος που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Τυχόν αναπαραγωγή πριν την εξόφληση του τιμήματος είναι παράνομη και ο χρήστης θα οφείλει να καταβάλει στη Βιβλιοθήκη ως αποζημίωση το διπλάσιο του τιμήματος επιπλέον της καταβολής του ιδίου του τιμήματος (άρθρο 65 του Ν.2121/1993).

9. Σε περίπτωση που παραχωρείται από τη Βιβλιοθήκη στον Χρήστη υλικό με τη μορφή διαφάνειας, αυτός υποχρεούται να το επιστρέψει σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής του.  Τα έξοδα αποστολής του εν λόγω υλικού βαρύνουν το χρήστη. Tο  υλικό θεωρείται ότι έχει φτάσει στο χρήστη σε καλή κατάσταση, εκτός αν ο τελευταίος ειδοποιήσει εντός τριών ημερών τη Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση μη επιστροφής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα που αντιστοιχεί στο υλικό. Συνιστάται στον χρήστη να ασφαλίσει το υλικό.

10. H φωτογράφηση του υλικού γίνεται από πρόσωπα και εργαστήρια της απολύτου επιλογής της Βιβλιοθήκης

11. Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αποφασίσει τυχόν έκπτωση για μεγάλο αριθμό εικόνων, επιστημονική δημοσίευση, σχολική έκδοση κλπ.

12. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη Βιβλιοθήκη αριθμό αντιτύπων του προϊόντος για το οποίο παραχωρείται η άδεια αναπαραγωγής του υλικού αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Παράλειψη αυτής της υποχρέωσης συνεπάγεται την άρνηση παροχής νέου υλικού στο μέλλον.

13. Για την χρήση του υλικού σε CD-ROM η ανάλυση (Resolution) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 640Χ480 pixels στα 256 χρώματα και η ευκρίνεια εκτύπωσης πρέπει να είναι μικρότερη των 100 dpi. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει ειδικό λογισμικό που να μην επιτρέπει την ψηφιακή αντιγραφή του Υλικού.

14. Ο χρήστης υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση υλικού σε ψηφιακή μορφή να καταστρέφει το υλικό και να ενημερώνει εγγράφως στη Βιβλιοθήκη ότι προέβη στην καταστροφή.

15. Οποιαδήποτε διαφορά ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων του παρόντος θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια στη Χίο.

Έλαβα γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσεως και τους αποδέχομαι πλήρως.

Ημερομηνία.............................                                    Υπογραφή..........................................